Com es pot accedir als nostres serveis

L’accés als nostres centres s’ha de produir d’acord amb els criteris establerts en la legislació vigent de serveis socials i són els respectius Serveis d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials o el Consorci de Serveis Socials de Barcelona els que, un cop valorades les necessitats personals, han d’orientar la derivació de la persona al recurs adequat.

Els accessos als serveis de persones amb discapacitat es fan a través del Sistema d’Atenció a persones amb Discapacitat (SAD), des del qual s’envia una resolució comunicant l’accés tant a la persona usuària com al centre on pot ingressar.

A banda d’això, també s’ha d’emetre la resolució corresponent en el marc de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.