Sistema Intern d'Informació - Canal de denúncia

La Fundació Llars de l’Amistat Cheshire disposa d’un Sistema Intern d’Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest Sistema Intern d’Informació les persones següents:

  • Els empleats i memebres del Patronat.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estatobtinguda durant el procés de selecció.

Per a la utilització del Sistema Intern d’Informació por acudir al següent enllaç:

http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1877998?access=iemXMuLptJ0dyL6Z%2f05a8D%2b7NOsFpeNt67NAS2T9tgg%3d

Té a la seva disposició al mateix link, la Política del Sistema Intern d’Informació on es regulen els drets i garanties que asisteixen als informants.

El sistema Intern d’Informació no és un servei d’emergència. Les denúncies presentades a través d’aquest canal no rebran una resposta immediata.

En el cas que es vulgui fer una reclamació sobre el servei, el Sistema Intern d’Informació no és el canal oficial per presentar reclamacions.